Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony – Art Color Ballet

Art Color Ballet zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.baletcolor.pl/.

• Data publikacji strony internetowej: 01.06.2018 r.

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W ramach witryny zastosowano, między innymi, następujące ułatwienia:

Wprowadzone zmiany pod WCAG 2.0

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków:  E-mail: biuro(at)baletcolor.pl Telefon: 501618909

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

realizacja aktualizacji WCAG 2.0 Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19

Wszelkie prawa zastrzeżone Art Color Ballet 2019

Media społecznościowe Facebook Instagram YouTube