FUNDACJA ART COLOR BALLET
realizuje cele statutowe poprzez:
– organizowanie koncertów, spektakli muzyczno-teatralnych, scenicznych, imprez sportowych, turystycznych i innych;
– organizowanie konkursów, kursów, seminariów, festiwali muzycznych i teatralnych, imprez sportowych i turystycznych,
– wspieranie twórczości młodych artystów i przedstawicieli sektorów kreatywnych, a także działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych oraz animatorów kultury
– podejmowanie współpracy z grupami formalnymi i nieformalnymi oraz organizacjami w kraju i za granicą, których działalność pokrywa się z celami statutowymi Fundacji; współpraca może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,
– organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej na bazie kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym dążenie do zwiększenia uczestnictwa społeczności lokalnej w zjawiskach kulturalnych i kulturowych; Fundacja może to czynić przy użyciu różnorodnych narzędzi , w tym organizowanie wystaw, akcji artystycznych, spotkań dyskusyjnych, koncertów, happeningów, pokazów sztuki performance, warsztatów artystycznych, odczytów, seminariów, kursów, sympozjów i kongresów, a także działań o charakterze teatralnym, filmowym i muzycznym,
– działania edytorskie: pisma internetowe, gazety festiwalowe, książki, broszury;
– upowszechnianie wiedzy o sztuce i szerzenie kultury;
– wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej, w tym rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów kultury i budowy nowych,
– pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zagranicznych funduszy celowych w ramach zadań publicznych zleconych przez samorządy lokalne przy użyciu różnorodnych narzędzi, oraz w ramach sponsoringu i mecenatu od firm polskich i zagranicznych z przeznaczeniem na wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie kultury, służących upowszechnianiu kultury i integracji Regionów Europy,
-inicjowanie lub udział w projektach krajowych i międzynarodowych mających na celu:
kształcenie kulturalne,
-działania na rzecz doskonalenia systemów zarządzania i gospodarowania dobrami kultury.
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
-rozwój demokracji i integracji z Unia Europejską
– -promocję i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie kultury lub jej służących
– -organizowanie akcji informacyjno-promocyjnych, sympozjów i kongresów, wydawanie biuletynów informacyjnych oraz wzajemną wymianę doświadczeń i informacji.
– działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, współdziałanie z miejskimi, gminnymi i powiatowymi instytucjami kultury, organami samorządowymi i administracji publicznej innymi instytucjami i organizacjami oraz podmiotami prywatnymi zainteresowanymi działalnością Fundacji; poprzez realizację programów wspólnotowych i bilateralnych; Fundacja może to czynić w ramach wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (np. Biura Europejskiej Współpracy Kulturalnej).
– propagowanie innowacyjnych metod i nowych zjawisk, w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i nowoczesnych środków wyrazu artystycznego;
– prowadzenie badań własnych w zakresie celów statutowych, w szczególności recepcji współczesnej sztuki i kultury, finansowania kultury, oraz informowanie o nich;
– budowanie zintegrowanego produktu turystycznego ze względu na potrzeby rożnych odbiorców, łączącego kulturę z e-dostępem do usług – „turystyka kulturowa i cyberprzestrzeń”;
– kompleksową promocję dziedzictwa dóbr kultury i natury oraz miejsc o dużym znaczeniu tożsamościowym dla odbiorców działań Fundacji;
– dążenie do doskonalenia dialogu obywatelskiego włączając korzystanie z doświadczeń różnych kultur i społeczności w inspirowaniu współuczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym;
– wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w przemysłach kultury.

wydarzenie organizowane przez fundację Art Color Ballet:

25-27 września 2015 w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie odbyły się warsztaty BODY ART ”Tańcem i Kolorem” organizowane przez Fundację Art Color Ballet przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Trasa Koncertowa
czytaj>> 

Teatr Polska 2016 Trasa Koncernowa spektaklu „Preludium Słowiańskie”
czytaj>>

– Hulanki spektakl -Dni Dom Kultury polskiej w Wilnie 20219

– Być jak Czesław Niemen- widowisko muzyczne dla TVP2,2019 galeria fotografii>>

-Body Art Gallery – otwarcie wystawy fotografii Art Color Ballet w Operze Krakowskiej 2020

– Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie 2020 udział w koncercie

-Żywe Obrazy Art Color Ballet Muzeum Narodowe w Krakowie, ArtSfera 2020 galeria fotografii>>

– realizacja klipu filmowego Apollo spętany 2021 klip filmowy APOLLO SPĘTANY

– Zakochany Mickiewicz 2021- spektakl muzyczny inspirowany postacią Adama Mickiewicza TVP2 galeria fotografii>>

– realizacja klipu filmowego THE RIVER Art Color Ballet & Aneta Wadowska zobacz klip filmowy – The River

– spektakl Preludium słowiańskie podczas Festiwalu Drum Fusion, Teatr Polski w Bydgoszczy 2021

– Wianki w Warszawie 2021 realizacja instalacji body art TANIEC KWATÓW i spektaklu PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE

-Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie 2021, spektakl Deep Trip

– Kazimiernikejszyn 2021-Kazimierz nad Wisłą realizacja instalacji malarskiej i pokaz bodypainting dla uczestników festiwalu

– Otwarcie Mistrzostw Europy w AMP FUTBOL 2021- pokaz etiudy choreografii

– „Świat słowami malowany” Koncert piosenki literackiej Opole 2021, realizacja nagrań studyjnych do animacji splenografii oraz udział tancerzy i plastyków w nagraniu filmowym TVP1

– Light Move Festival w Łodzi 2021 -realizacja spektaklu Hulanki

– W Warszawie wszystko gra Chopina 2021 -realizacja etiud choreografii do muzyki Fryderyka Chopina galeria fotografii>>

– Festiwal Teatrów Tańca -Scena Otwarta w Mościckim Centrum Kultury w Tarnowie 2021, spektakl Bursztynowe Drzewo

– Projekt plastyczny i filmowy do cyklu filmów muzycznych SONARIS inspirowanego tekstami Stanisława Lema

——————————-

Fundacja Art Color Ballet
Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
KRS 0000527189, NIP 6762481165,
Regon 123237008

Fundacja Art Color Ballet Bank BNP PARIBAS:
60 17 50 00 12 0000 0000 26 84 7265

Wszelkie prawa zastrzeżone Art Color Ballet 2019

Media społecznościowe Facebook Instagram YouTube